سه روز پيش، ايميلي از دوست خوبم جناب ليتويناس كه در ويلنيوس است و به ايران و عرفان دلبستگي دارد دريافت كردم كه در آن هم نسخه ي الكتروني مقاله اش را برايم فرستاد و هم از تحقيقات جديدش گفت. عنوان مقاله اش Persų, tadžikų ir dari kalbos kaip nacionaliniain lingvistiniai variantai

 " زبان هاي فارسي، تاجيكي و دري به عنوان سه گونه ي زبان ملي" است كه در مجله ي فرهنگ شناسي Kultūrologija (شماره ي 14، 2006، صص 344- 351) به زبان ليتواني چاپ شده است. ايشان مرقوم فرمودند كه به طبقات الصوفيه انصاري و كشف المحجوب هجويري علاقه ي زيادي دارند و هفته ي گذشته درباره ي " متودولوژی جدید چاپ آثار صوفیه در ایران" سخنراني كرده اند. به محض اين كه متن سخنراني ايشان در اختيارم قرار گرفت با كسب اجازه از ايشان در كاتبانkateban.com   قرار خواهم داد. همچنين مركزشان را كه در ارتباط با ايران و اسلام فعاليت دارد معرفي خواهم كرد.

يكشنبه ۶ تير ۱۳۸۹ ساعت ۹:۴۸